Grassworks

 

Grassworks undersöker försvunna kulturella landskap och tid genom materiella minnen. Med utgångspunkt i en specifik grön plats  mitt i Stockholmsförorten Fittja synliggörs de kulturhistoriska “öar” som fortfarande finns kvar i miljonprogramsområdet.  Ett gravfält från yngre järnålder visar sig innehålla textilfynd från vikingatid som ger inblickar i en tusenårig hantverkstradition i området. Utifrån mikroskopfoton på textilfynden startar ett praktikbaserat konstnärligt utforskande av förhistoriska materialvärldar och mentala landskap. Jag skördar starrgräs i våtmarken i närheten på uråldrigt vis, och bereder de textila fibrerna som bevaras i flätor. Platsspecifika konstnärliga installationer skapas av växande gräs i det samtida landskapet och mikroskopfotona på textilierna förstoras och förvandlas till storskaliga ljuskonstverk på den plats de lades ned som minnen. Genom denna konstnärliga aktion ger jag minnena som raderats tillbaka till platsen.

Grassworks ingår i det konstnärliga forskningsprojektet Platsens poetik, finansierat av forskningsstiftelsen Formas, placerat på Arkitekturmuseet, Stockholm. Projektet fokuserar på den kulturella dimensionen av hållbar stadsutveckling, och ser kulturhistoria som en möjlig väg att få människor att knyta an till gemensamma platsbundna erfarenheter i en tid och miljö som karakteriseras av alienation och rotlöshet.

 

…………….

 

“Grassworks” investigates lost cultural landscapes and time through material memories. Using a specific public green space in the Stockholm suburb Fittja as a point of departure, historical “islands” in the contemporary landscape are visualized artistically. An Iron Age cemetary containing textile finds from the Viking Age, gives insights into a tradition av handicraft a thousand years ago in the area. Based on microscope photographs of the textiles, I begin an artistic investigation of prehistoric materiality and mental landscapes. I harvest grass in the wetlands nearby, and prepare the textile fibres preserved in the form of braids. Site-specific installations are created out of growing grass in the contemporary landscape. The microscope photographs are enlarged and transformed into large scale light installations at the site where they once were placed as memories. In this act I give them back to the landscape.

Grassworks is part of the Artistic research project the Poetics of Space, financed by FORMAS Research foundation, placed at the Swedish Museum of Architecture, Stockholm. The project focuses on the cultural dimension of sustainable urban development and looks upon cultural heritage as a possible means for attaching people to common site-specific experiences in a time and environment characterized by alienation and lack of homeliness.

 

 

 

Emma Göransson