Emma Göransson

Statement

My work investigates human relations to natural and cultural landscapes over time in critical perspectives. In site-specific installations, actions and objects I discuss, criticize and reflect upon philosophical ecology and conditions of human, animal and herbal life. My art usually has a strong sense of materiality, with references to textile handicraft, archaeology and architecture. Experiences of space and spatial awareness are always in focus, whether it is a question of large-scale critique of power relations in our current civilization or silent reflections upon the human psyche and natural landscapes.

I am especially drawn towards site-specific temporal constructions and actions that vanish within in a few hours or days. The artwork exists only for a short period of time, and then goes back into the seamingly perpetual recycle in Nature. This processual artistic work is in itself antimonumental, and detaches itself again and again from the contemporary hyper capitalist Western art market.

The Sami origin of my family has brought deepened aspects to my artistic work for some time now. The strong connection to nature, landscapes and time are rooted in the cultures and world views of the Swedish indigenous people – the Sami. All people share this deeply rooted connection, but for the Sami it is more recent; only some hundred years back, compared to the Scandinavian farmer cultures´ 3-5000 years. This makes a difference.

It is important to look upon the Swedish colonization of Lapland with critical eyes. My point of departure is Post Colonial Feminist Perspectives.

Emma Göransson

 

I mitt arbete undersöker jag mänskliga relationer till natur- och kulturlandskap över tid i kritiska perspektiv. Genom platsspecifika installationer, aktioner och objekt diskuterar, kritiserar och reflekterar jag över filosofisk ekologi och livsvillkor för människor, djur och växter. Min konst har ofta en stark känsla av materialitet, med referenser till textilhantverk, arkeologi och arkitektur. Upplevelser av rumslighet och rumslig medvetenhet står alltid i fokus, vare sig det handlar om storskalig kritik av vår nuvarande civilisation i maktperspektiv eller stillsamma reflektioner över psyke och naturlandskap.

Jag är intresserad av platsspecifika konstruktioner och aktioner som försvinner inom loppet av några timmar eller dagar. Verken existerar under en kort tid, för att sedan återgå till det till synes eviga kretsloppet. Denna processbaserade konstnärliga aktivitet är i sig antimonumental och frikopplar sig om och om igen från den hyperkapitalistiska västerländska konstmarknaden.

Under senare tid har min egen släkts samiska ursprung kommit att tillföra fördjupade aspekter på det konstnärliga arbetet. Den starka kopplingen till natur, landskap och tid har rötter i den svenska urbefolkningens kulturtraditioner, försörjningssystem och livssyner. Alla människor delar denna djupt rotade erfarenhet, men hos samerna ligger de nomadiska och halvnomadiska förhållningssätten bara något hundratal år tillbaka i tiden, mot jordbrukarkulturernas 3-5000 år. Det gör skillnad.

För mig är det viktigt att den svenska kolonisationen och frågor kring kulturell identitet i kolonisationens bakvatten betraktas med kritiska ögon. Själv använder jag postkoloniala feministiska perspektiv.